SERWIS ELEKTRONARZĘDZI BUDOWLANYCH MacAllister i Erbauer
IMPORTER CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Ilość: 0 szt. Suma: 0,00 PLN

Przejdź do koszyka

Regulamin ELMARK

REGULAMIN 

Regulamin sklepu internetowego firmy ELMARK

zwany dalej Regulaminem

 

§ 1. Postanowienia ogólne. Strony umowy i przedmiot umowy

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów, a w szczególności zasady składania zamówień, ich realizacji, sposobu płatności i dostawy sprzedanych produktów za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie internetowej www.elmark.pl , zwanej dalej Sklepem internetowym.
 2. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy jest firma ELMARK Import - Export            REGON: 006734097, NIP: 522-005-51-41, działający pod adresem www.elmark.pl z siedzibą :
 • Dział WÓZKI WIDŁOWE  - Raszyn,  ul. Nauczycielska 26.
 • Dział ELEKTRONARZĘDZIA – Raszyn-Rybie ul.Raszyńska 30
 1. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

a) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna,

b) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

c) Towar – rzecz ruchoma, o których informacja handlowa zamieszczona jest na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego,

d)Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego, złożone zarówno za pomocą formularza zamówienia, wiadomości e-mail lub telefonicznie,

e)Umowa sprzedaży – umowa, na mocy której ELMARK  zobowiązuje się do sprzedaży zamówionego przez Klienta Towaru oraz jego dostarczenia, a Klient zobowiązuje się do zapłaty  oraz odbioru zamówionego Towaru. 

§ 2. Zamówienia. Zasady dokonywania zamówienia

 1. Treść strony internetowej Sklepu internetowego i jej wszystkich podstron należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu internetowego, jak również opisy Towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.  Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).  Charakter wiążący zyskują one dopiero z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest zarejestrowanie się w sklepie internetowym wypełniając prawidłowo dane rejestracyjne. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą rozpatrywane. Składając zamówienie Klient akceptuje i zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w tygodniu, za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.elmark.pl  lub przy użyciu poczty elektronicznej e-mail.
 5. Zamówienie złożone przez Klienta jest przyjmowane do realizacji przez ELMARK w ciągu maksymalnie 2 (dwóch) dni roboczych. Przyjęcie Zamówienia do realizacji - niezależnie od formy w jakiej złożono Zamówienie - zostanie wysłane pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail (zawiadomienie). Brak zawiadomienia we wskazanym powyżej terminie jest równoznaczny z nie przyjęciem przez ELMARK Zamówienia do realizacji.
 6. ELMARK przed przyjęciem Zamówienia do realizacji może się zwrócić do Klienta w celu weryfikacji danych, w szczególności w przypadku, gdy dane adresowe są nieprawidłowe. W takim wypadku termin do przyjęcia Zamówienia do realizacji biegnie od momentu dokonania weryfikacji danych Klienta.
 7. Umowa sprzedaży pomiędzy ELMARK a Klientem zostaje zawarta w momencie przyjęcia Zamówienia przez ELMARK do realizacji.
 8. W przypadku braków magazynowych spowodowanych chwilową niedostępnością wybranego towaru, ELMARK powiadomi klienta o zaistniałej sytuacji i uzgodni z klientem dalsze postępowanie (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).  

§ 3. Ceny i opis Towarów 

 1. Wszystkie podane na stronie internetowej Sklepu internetowego ceny Towarów są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.
 2. Do ceny towaru należy doliczyć koszty przesyłki, których wysokość jest uzależniona od wybranej formy dostawy. Zastrzegamy sobie prawo zmiany cen prezentowanych na stronie internetowej w dowolnym momencie np. w związku z wejściem nowej promocji cenowej na daną gamę produktów. sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
  O wszelkich zmianach będziemy informować na stronie naszego sklepu. Zmiany nie dotyczą złożonych zamówień będących w realizacji. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą obie strony..
 3. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która zostanie wysłana Klientowi wraz z przesyłką.

§ 4 Warunki płatności  

 1. W trakcie składania zamówienia Klient może wybrać następujące formy płatności:
 • Płatności przy odbiorze - Przy zaznaczeniu opcji "Pobranie " ( Spedytor ).
  Opłatę za dostarczony towar  klient dokonuje bezpośrednio  przedstawicielowi Spedytora, który dostarczy przesyłkę pod wskazany adres. 
 • Płatność przelewem - Wpłatę dokonuje klient na wskazane Konto Sklepu ELMARK. Zamówiony towar zostaje wysłany do klienta dopiero po wpłynięciu należności na Konto Sklepu ELMARK.

§ 5. Warunki dostawy.

 1. Dostawa Towaru nastąpi poprzez wysyłkę Towaru z magazynu ELMARK na podany przez Klienta adres firmą kurierską UPS.
 2. Jeżeli Klient jako formę płatności wybrał przedpłatę i nie uiścił ceny Towaru wraz z kosztami dostawy na rachunek bankowy ELMARK w ustalonej kwocie w terminie 7 dni, umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu. Jeśli Klient uiścił przedpłatę z opóźnieniem, ELMARK może zrealizować pierwotne Zamówienie, przy czym termin dostawy Towaru może ulec przedłużeniu.

§ 6. Szkody powstałe podczas transportu  

 1. W sytuacji, gdy przesyłka z zamówionym Towarem nosi ślady zewnętrznego uszkodzenia, Klient jest zobowiązany sporządzić z udziałem przewoźnika (kuriera UPS) protokół uszkodzenia przesyłki oraz dokumentację fotograficzną. Jeżeli towar dostarczono na palecie, Klient zobowiązany jest zamieścić w protokole szkody informację "dostarczono na palecie". Klient ma możliwość odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim przypadku jest zobowiązany niezwłocznie poinformować, przesyłając dokumentację fotograficzną, o tym Sprzedawcę.
 2. Klient, który zaniechał obowiązków, o których mowa w ust. 1, przejmuje ryzyko zakupu uszkodzonego Towaru i nabywa produkt w takim stanie, w jakim go otrzymał. Reklamacje związane z uszkodzeniami mechanicznymi, powstałymi w czasie transportu, bez prawidłowo wypełnionego protokołu szkody mogą być rozpatrywane przez Sprzedawca odmownie.
 3. W przypadku odbioru przesyłki z zamówionym Towarem z niewidocznymi z zewnątrz uszkodzeniami, Klient powinien zgłosić je niezwłocznie do Sprzedawcy na adres e-mail.

§ 7. Gwarancja zwrotu zakupionego towaru

 1. Z zakupionego produktu można zrezygnować w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki (bez podania przyczyny), zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów. Rezygnacja z zakupu może nastąpić tylko wtedy gdy: produkt nie był używany ; nie został pozbawiony fabrycznego opakowania - folia, opakowanie kartonowe, jeżeli takie posiadał ; nie został zniszczony i zawiera wszystkie dostarczone wraz z nim dokumenty.
 2. Produkt należy do nas odesłać razem z otrzymanym numerem własnego konta bankowego.
 3. Nie zwracamy kosztów odesłania do nas zwracanego produktu. Nie przyjmujemy zwrotnych przesyłek za pobraniem.
 4. Prosimy o zabezpieczenie odsyłanego produktu tak, aby nie uległ zniszczeniu. Produkt musi być zwrócony w takim stanie w jakim go wysłaliśmy (prosimy stosować wyłącznie opakowania gwarantujące nie zniszczenie produktu!) - Tylko produkty nie uszkodzone w transporcie zwrotnym mogą być kwalifikowane do procedury zwrotnej
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu pieniądze przekazujemy przelewem bankowym w terminie do 7 dni roboczych. Termin liczony jest od daty zwrotu do naszej firmy podpisanej przez klienta faktury korygującej.

§ 8. Gwarancja 

 1. W przypadku Towarów nabywanych przez Konsumentów Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia w terminie dwóch lat od daty wydania Towaru.
 2. Konsument traci uprawnienia przewidziane w ust. 3 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową sprzedaży nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z umową sprzedaży oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 4. Jeżeli Sprzedawca, który otrzymał od Konsumenta żądanie określone w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie ustosunkował się do niego w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 5. Jeżeli Konsument, z przyczyn określonych w ust. 3, nie może żądać naprawy lub wymiany towaru, lub Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, lub naprawa albo wymiana narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność Towaru z umową sprzedaży jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj Towaru i cel jego nabycia.
 6. Szczegółowe zasady odpowiedzialności, o której mowa w ust. 1 reguluje Ustawa z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U nr 141, poz. 1176 z 2002 roku z późn. zm).
 7. Szkody powstałe na skutek niefachowego oraz niezgodnego z umową sprzedaży działania Klienta przy podłączeniu, złożeniu, obsłudze i przechowywaniu produktu nie uzasadniają wniesienia roszczeń wobec Sprzedawcy. Działanie niefachowe oraz działanie wbrew postanowieniom umowy sprzedaży określają wytyczne producenta Towaru.
 8. W przypadku Towarów nabywanych przez Klientów nie będących Konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona – z zastrzeżeniem ust. 9. 
 9. Jeżeli Towar nie jest objęty gwarancją producenta lub innego podmiotu, Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta nie będącego Konsumentem za wady fizyczne (rękojmia za wady fizyczne), na warunkach wynikających z Kodeksu Cywilnego, z tym jednakże zastrzeżeniem, że uprawnienia Klienta wygasają po upływie 3 (trzech) miesięcy od dostarczenia Towaru .
 10. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w otrzymanej karcie gwarancyjnej. 

§ 9. Ochrona danych osobowych  

 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie przez ELMARK danych osobowych.
 2. Powierzone dane osobowe Klientów, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  realizacji umowy sprzedaży,
  jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep internetowy,
 3. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 4. Powierzone ELMARK dane osobowe Klientów są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. 

§11. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póź. zm.).
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4.  Wszystkie informacje, dane, fotografie, obrazy, rysunki, ikony, opisy produktów i marek są chronione prawami autorskimi.
 5.  Znaki towarowe, handlowe, nazwy producentów i firm zostały wykorzystane na stronach Sklepu wyłącznie w charakterze informacyjnym i stanowią własność ich prawnych właścicieli.
 6.  Sklep nie bierze odpowiedzialności wobec firm lub osób trzecich z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, wynikłych w trakcie użytkowania oferowanych przez sklep produktów. Odpowiedzialność za szkody powstałe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancji określonych przez producenta/dystrybutora danego produktu.
 7. Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 8. Umowy w naszym sklepie zawierane są zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 22 z dnia 31 marca 2000r. poz. 271
 9.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 10.  Inne aktualne ustawy.
 11. Sprawy sporne będą rozstrzygane przez odpowiednie sądy właściwe dla siedziby sprzedającego .

 

 

 

Liczba odwiedzin: 3509962
Projekt i realizacja: Drużyna A